allan white


Allan White, O.P., on EWTN


The Priest as Disciple of Christ and Alter Christus